2 de juliol de 2015.

TENIM UN CLOT. Personal de l'Ajuntament descobrix un clot en el carrer Angel cantó a Degà Songél. Davant de la diferència de nivell entre els paviments d'ambdós carrers s'opta per practicar un forat a fi d'esbrinar el motiu del desnivell. Pel xicotet forat no es detecta cap fons, motiu pel qual es procedix a ampliar-ho per a detectar la seua magnitud. Una vegada ampliat prou per a estudiar-ho, apareix un àmplia zona buida producte, a parer, d'alguna erosió. Es tanca el carrer i es procedix a alçar el paviment. Fins ara el "xicotet forat" s'ha convertit en un clot de dos metres d'ample per cinc de llarg i quatre de fons al qual li entra una filtració d'aigua l'origen de la qual s'intenta esbrinar en estos moments.


TENEMOS UN SOCAVÓN. Personal del Ayuntamiento descubre un socavón en la calle Angel esquina a Deán Songél. Ante la diferencia de nivel entre los pavimentos de ambas calles se opta por practicar un agujero con el fin de averiguar el motivo del desnivel. Por el pequeño agujero no se detecta fondo alguno, motivo por el cual se procede a ampliarlo para detectar su magnitud. Una vez ampliado lo suficiente para estudiarlo, aparece un amplia zona vacía producto, al parecer, de alguna erosión. Se cierra la calle y se procede a levantar el pavimento. Hasta ahora el "pequeño agujero" se ha convertido en un socavón de dos metros de ancho por cinco de largo y cuatro de fondo al cual le entra una filtración de agua cuyo origen se intenta averiguar en estos momentos.

 


Declaraciones a la prensa