MOROS Y CRISTIANS DE MANUEL
VIDEOS Y FOTOS

Notes: és aconsellable que cada un adapte la pantalla, per mitjà del zoom del navegador (%) , per a visualitzar les fotos o els vídeos a la grandària òptima.
Recordem que el programa que mostra les fotografies oferix tres grandàries: la guia de l'esquerra, la foto central i si piquem sobre esta última l'àmplia a grandària completa (per a tornar a la grandària normal tornar a picar sobre ella)

Notas: es aconsejable que cada uno adapte la pantalla, mediante el zoom del navegador (%) , para visualizar las fotos o los videos al tamaño óptimo.
Recordamos que el programa que muestra las fotografías ofrece tres tamaños: la guía de la izquierda, la foto central y si picamos sobre ésta última la amplia a tamaño  completo  (para volver al tamaño normal volver a picar sobre ella).


Esta pàgina WEB arreplega la "entrá" de Moros i Cristians de Manuel així com els playback's que realitzen cada any.
A poc a poc se n'aniran incorporant a ella les fotos i els vídeos disponibles.
No obstant això, a causa de la falta d'espai en la WEB, se n'aniran retirant els actes mes antics. S'intenta, que d'estos últims, la Biblioteca Municipal es faça càrrec d'ells per si algun interessat desitja una còpia. Ja no estan accessibles els anteriors a l'any 2009.

Esta página WEB recoge la "entrá" de Moros y Cristians de Manuel así como los playback's que realizan cada año.
Poco a poco se irán incorporando a ella las fotos y los videos disponibles.
No obstante, debido a la falta de espacio en la WEB, se irán retirando los actos mas antiguos. Se intenta, que de estos últimos, la Biblioteca Municipal se haga cargo de ellos por si algún interesado desea una copia. Ya no están accesibles los anteriores al año 2009.

2018 - Video de la entrá
2018- Playback en el auditori  (10 videos)
2016 - Fotos de la entrá (125 fotos)
2016 - Els TEMPLARIS en el programa BOOM
2016 - Playback en el auditori  (14 videos)                           
2015 -  Fotos de la entrá
2015 -  Playback  en el auditori (5 videos)                             ( Inactivo)
2014 -  Playback  en el auditori. (14 videos)                         ( Inactivo)
2014 -  Fotos de la entrá
2013 -  Playback en el auditori.
( 14 videos)                          ( Inactivo)
2013 -  Fotos playback
2012 -  Fotos de la entrá.
2012 -  Fotos playback.

2012 -  Playback en el auditori. (20 videos curtets)        ( Inactivo)
2010 -  Videos de la entrá. (13 videos curtets)                        ( Inactivo)
2010 -  Fotos de la entrá
2009 - Video de la entrá                                                (Inactivo)
2008 - Videos de la entrá
(dos videos)                             ( Inactivo)
2007 - Video de la entrá
                                                                       ( Inactivo)